in

Digital4Peace ยืนข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ปาตานี/ชายแดนใต้ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

ในโอกาสที่การเจรจาพูดคุยสันติภาพ (Peace Talk) บนโต๊ะเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่าง ฝ่ายรัฐไทย และฝ่าย BRN กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพได้รวบรวมความคิดเห็นเเละข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ / ปาตานี ว่าพวกเขาเห็นอย่างไรต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ต่อครอบครัวที่เขามีอยู่ ต่อบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักยิ่ง ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตไปอีกหลายสิบปี

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของจากเวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้  ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ นี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ทาง Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้จำนวน 31 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital for Peace Foundation) และได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณจัดทำโครงการจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)

โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการสันติภาพในพื้นที่อันจะนำมาสู่สันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกภาคส่วน และจะทำให้เกิดสันติภาพที่มุ่งหวังในอนาคต

ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ที่มุ่งหวังให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital4Peace Foundation)

คณะจัดทำรายงาน

Digital4Peace ยืนข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ปาตานี/ชายแดนใต้ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ปาตานี/ชายแดนใต้ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

(คำชี้แจง : ดิจิทัลเพื่อสันติภาพต้องการที่จะคงไว้ซึ่งความหมาย อารมณ์ ความรู้สึก ที่มีขึ้นระหว่างการสะท้อนถึงปัญหาและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สั่งสมมาอย่างเนิ่นนาน ดังนั้นดิจิทัลเพื่อสันติภาพจึงไม่ลดทอน ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมข้อความรูปแบบของภาษาใดใด เพื่อสะท้อนถึงความดั้งเดิมของวจนะภาษาและอวจนะภาษาให้ได้มากที่สุด)

Avatar photo

Written by Digital4Peace Foundation

Digital4Peace Foundation - Drive Sustainable Peace by Innovative Solutions. Our ultimate dreams is to make the most of 'Media, Technology, and Innovation' to make sustained peaceful society in Deep south of Thailand.

Improving Empathy – วิธีการเข้าอกเข้าใจอยากลึกซึ้งมากขึ้น ด้วยกิจกรรมสร้างทักษะการสังเกต สำรวจ สัมภาษณ์

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงชายแดนใต้