วันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี สหประชาชาติ @unitednations กำหนดให้เป็น #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WorldPressFreedomDay และสำหรับปี 2022 นี้ จัดอยู่ในประเด็น “สื่อมวลชนภายใต้การล้อมโจมตีทางดิจิทัล – Journalism under Digital Siege”


ปัจจุบันสื่อมวลชนต้องประสบภัยคุกคามทางดิจิทัลในหลายรูปแบบและทุก ๆ ฝ่ายต้องช่วยกันรับมือไปด้วยกัน
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เองควรที่จะทำให้กระบวนการในการลดข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนนั้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดข้อมูลที่เชื่อถือได้ รัฐบาลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต้องทำให้มั่นใจว่าองค์กรที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องมีมาตราการและลงมือทำมากกว่านี้ในการรับมือแก้ไขข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือน คำพูดแห่งความเกลียดชังออนไลน์ (Online Hate Speech) และเนื้อหาที่อาจจะเกิดอันตราย อย่างไรก็ตามมาตราการเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิเสรีภาพด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความปลอดภัยของสื่อมวลชนทั้งหลายด้วย


มาตราฐานความเป็นส่วนตัวจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว ที่เกิดขึ้นโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฎิบัติใช้ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) สปายแวร์ (Spyware) และ การสอดส่งติดตามโดยพลการ

การดำเนินการทางกฎหมายจำเป็นต้องปกป้องและดำเนินคดีต่อการสอดส่องติดตามที่ผิดกฎหมายต่อสื่อมวลชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ควรทำให้การปกป้องทางกฎหมายต่อสื่อมวลชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้แหล่งข่าวของพวกเขาเป็นความลับต่อไปได้

แพลตฟอร์มและผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องสื่อมวลชนต่อการการโจมตีทางออนไลน์ การรณรงค์ต่าง ๆ ที่สอดประสานกันเพื่อคุกคาม การข่มขู่ และการก่อความรุนแรงต่อความเป็นส่วนตัว

ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีมาตราการที่หลากหลายและเข้มแข็งขึ้นเพื่อปกป้องสื่อมวลชนสตรี ผู้ที่ถูกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การสร้างรูบแบบกระบวนการการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพวกเขาให้และพัฒนาเครื่อมือต่าง ๆ ในการระบุและต่อสู้กับความรุนแรงออนไลน์

สิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้คือศักยภาพทางเศรษฐกิจของสื่อ ที่องค์กรสื่อหลายสำนักได้รับรายได้ที่หลั่งไหลจากค่าโฆษณาจากบริษัทอินเตอร์เน็ต ส่งผลทำให้สื่อได้รับภัยคุกคามจากพหุนิยมของสื่อและความเป็นอิสระ

ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ สื่อกลางอินเตอร์เน็ต และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งหลายมีบทบาทในการยุติการล้อมโจมตีทางดิจิทัลต่อบรรดาสื่อมวลชน และต้องหาทางแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปี 2022 นี้เป็นโอกาสในการริเริ่มลงมือถือในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาประเทศสมาชิกของยูเนสโก้ ตามหลักคำประกาศวินโฮก +30 (The Windhoek +30) ซึ่งคำประกาศวินโฮก +30 นี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการรับรองเสรีภาพสื่อ ความเป็นอิสระ และความหลากหลายอันเป็นการรับประกันว่าข้อมูลข่าวสารเป็นทรัพยากรสาธารณะ ที่มนุษยชาติทั้งหมดใช้ทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกัน

การอยู่รอดของสื่อ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ของแพลตฟอร์มดิจิทัล และพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารนั้น ถูกบรรจุอยู่ในภารกิจหลักแล้ว

ในปีนี้ เรา

This year we walk-the-talk on implementing the Windhoek+30 Declaration with practical steps to do our part to help secure information as a public good as an urgent need today, and as a legacy for those who come after us.

Avatar photo

Written by Digital4Peace Foundation

Digital4Peace Foundation - Drive Sustainable Peace by Innovative Solutions. Our ultimate dreams is to make the most of 'Media, Technology, and Innovation' to make sustained peaceful society in Deep south of Thailand.

คู่มือแชตบอทส่งเสริมมนุษยธรรมชายแดนใต้ภาษาไทย-มลายู

Interfaith Iftar Thailand Handbook